Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

-       vooruitbetaling;
-       Achteraf na levering product;
-       Ideal.

- Bij levering kunt u ook betalen met mobiele pin.

Kluizenonline kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.  

Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden  tot aan de dag der complete voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

Ten laste van de Koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die   kluizenonline als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is  kluizenonline of de Leverancier bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke   ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop   de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van   verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.